Integritetspolicy, säkerhet och sekretess på Skanstulls Psykoterapimottagning

Vad innebär det att vara legitimerad psykoterapeut?

Yrkestiteln legitimerad psykoterapeut är skyddad i lag. Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är välutbildad, arbetar utifrån vetenskapligt förankrade metoder och på väl beprövat sätt. Bevis om legitimation är utfärdat av Socialstyrelsen. Verksamheten står därmed under tillsyn av Socialstyrelsen och även IVO, inspektionen för vård och omsorg, vilket bl.a innebär en tystnadsplikt samt patientförsäkring.

Vi har etiska riktlinjer och sekretesskydd

Skanstulls Psykoterapimottagning följer Riksföreningen PsykoterapiCentrums etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Ladda ner riktlinjerna här.

Vi följer EU:s dataskyddsförordning

Skanstulls Psykoterapimottagning följer EU:s riktlinjer för lagring och skydd av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersatte 2018 personuppgiftslagen (PUL). Vi berättar nedan om dess innehåll i syfte att du som patient ska känna dig trygg och säker med hur dina personuppgifter hanteras.

Legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att föra journaler för varje patient. Journalen kan innehålla personuppgifter om dig, som rör exempelvis din adress och personnummer, vad för typ av behandling som utförs, uppgifter om ev. tidigare ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och information om vem och när anteckningar har gjorts i journalen. Dessa personuppgifter behövs för att kunna ge en trygg, säker och god vård. Förutom journalföring används personuppgifter också som underlag för fakturering och bokföring.

I och med att du börjar i psykoterapi hos Skanstulls Psykoterapimottagning godkänner du att dina personuppgifter hanteras för att uppdraget ska kunna genomföras och även de skyldigheter gentemot dig. Efter avslutad behandling förvaras din journal i ett datasystem och där all journaldata krypteras innan den lagras på dataservern. Journalerna makuleras efter ett visst antal år enligt gällande regler i patientjournallagen. 

Om du kommer till Skanstulls Psykoterapimottagning för samtal där inte patientjournallagen gäller, exempelvis coaching eller en kurs, makuleras anteckningarna efter avslutad behandling.

Dina rättigheter

När du går som patient hos oss på Skanstulls Psykoterapimottagning har du rätt att ta del av de uppgifter som finns i dina journaler och du har också rätt att få en kopia av hela eller delar av din journal. Vanligtvis skrivs i det fallet en sammanfattning. Om du anser att något inte stämmer i journalen eller om en uppgift är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din journal måste du vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för att få detta prövat. Du kan läsa mer om detta på www.ivo.se

För att annan vårdgivare ska få ta del av dina journaluppgifter hos oss krävs ditt samtycke. Om du inte samtycker till detta måste du själv berätta för din vårdpersonal vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård.

Patientsäker och krypterade videosamtal

De tjänster vi använder för videosamtal (Signal och Zoom) är patientsäkrade och krypterade. 

Information om Coronaviruset

Vi på Skanstulls Psykoterapimottagning följer riktlinjer och rekommendationer om Coronaviruset från Folkhälsomyndigheten.