Våra arbetsmetoder

Vi integrerar olika terapeutiska metoder och arbetssätt samt skräddarsyr behandlingen efter dina behov. Vilken inriktning som väljs sker alltid i samråd.

Kunskaperna innebär en trygghet för dig i de svårigheter du söker hjälp för. Anknytningsteorin är basen i förståelsen för hur vi människor lärt oss att vara i relationer, dvs hur barndomens relationsmönster påverkar hur vi upplever och beter oss i nära viktiga relationer, idag. Vi undersöker tillsammans hur de svårigheter du upplever kan förstås och förändras utifrån anknytning, inlärning, inre konflikter, trauman, existentiella frågeställningar samt kognitiva och emotionella processer. Samtliga metoder är vetenskapligt förankrade.

Psykodynamisk psykoterapi 

Psykodynamisk psykoterapi kan beskrivas som ett resa inåt där utforskandet av individens inre liv står i centrum.  Utgångspunkten är att en människas lidande oavsett om det handlar om relationsproblem, nedstämdhet, oro, ångest, destruktiva livsmönster kan förstås. Genom att öka din emotionella självkännedom kan också utveckling ske så att du på ett friare sätt kan handskas med och lösa inre och yttre konflikter i livet. I denna terapiform träffas vi 1-2 gånger i veckan.

Kognitiv beteendeterapi, KBT

KBT är ett samlingsnamn för evidensbaserade former av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Underliggande antaganden är att olika svårigheter i livet i stor utsträckning har sitt ursprung i (eller vidmakthålls och förvärras av) inlärningspsykologiska och/eller kognitiva tankeprocesser. De olika KBT-strategierna och övningarna som lärs ut syftar till att vara ett medel för patienten att undersöka, bearbeta och förändra dessa processer, dvs de sätt en person ser på och tänker om sig själv och sin omgivning (kognitioner) samt de sätt på vilket man agerar mot sig och sin omgivning (beteenden). KBT har visat evidens vid ett flertal olika ångesttillstånd, fobier, panik- och tvångssyndrom, depression samt stress, sömn- och ätstörningar, övervikt och fetma.

Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, APT

APT är en modern psykodynamisk terapiform som bland annat bygger på affekt- och anknytningsteori, med kognitiva inslag. Det innebär bland annat fokus på känslomässiga konflikter som påverkar våra livsmönster och kan skapa svårigheter, både i relation till oss själva och till andra. Fokus är på att hjälpa dig luckra upp dessa sårbara känslomässiga knutar och problematiska mönster i ditt liv. Detta genom att komma i kontakt med och uppleva dina känslor såsom de uttrycker sig i din kropp. Stor vikt läggs vid att undersöka vad din känsla berättar för dig, vilka erfarenheter den är kopplad till och vad du idag behöver göra för att nå en förändring. Det är inte ovanligt att känna sig sårbar och osäker när man utforskar kanske oönskade känslodelar av sig själv, vilka man helst ofta vill undvika. Forskning visar dock att det är just undvikandet av svåra och sårbara känslomässiga upplevelser som upprätthåller en människas problem och symptom. Du får därför också hjälp med att medvetandegöra hur just dina automatiska undvikanden tar sig utryck. Så att du kan lära om. Det är mycket viktigt att exponering av känslor sker succesivt i en trygg och varm terapeutisk relation. Det i sig är en viktig nyckelfaktor i behandlingen som bidrar till positiv förändring.

Compassion-fokuserad terapi, CFT

CFT är en metod som har inslag av affektteori, anknytningsteori, evolutionsteori, beteendeterapi, hjärnforskning och buddhistisk/österländsk teori och filosofi. Arbetssättet är att på olika sätt möta rädslor, utveckla motiverande egenskaper och färdigheter utifrån ett omhändertagande och medkännande förhållningssätt till sig själv och andra, en styrka för att kunna tolerera obehag, en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring. Detta i syfte att öka det psykiska välmåendet och inre trygghet. Metoden är utvecklad för att kunna möta och förändra svåra känslor som rädslor, skam, stark självkritik, höga prestationskrav eller svårigheter med att känna sig nöjd med sig själv. Kärnan i compassion är mod och vänlighet.

Intersektionellt perspektiv

Att som terapeut ha ett intersektionellt perspektiv bygger bland annat på kunskap om att vi människor inte enbart formas av individuella erfarenheter utan även av maktordningar och sociala normer som genomsyrar det samhälle vi lever i. Maktordning avser den hierarkiska ordning i vilken olika grupper i samhället ges makt vilka styrs av klass, genus, sexualitet, etnicitet, ålder och funktionsvariatoner etc. Normer avser det som anses som ”normalt” eller godtaget beteende i exempelvis en social grupp, kultur eller samhälle. Exempel på norm är det rådande skönhetsidealet där vi som individer bör överensstämma med den normen för att passa in. Vi är inte alltid medvetna om dessa strukturer och hur de påverkar oss. Ett medvetandegörande av dessa dimensioner och hur de interagerar med varandra och uttrycker sig för just dig är därför viktig kunskap i en process till större frihet och egenmakt.

Mindfulness – medveten närvaro

Övning i mindfulness handlar om att vara mer kontakt med nuet – som det är. Det sker genom att rikta sin uppmärksamhet till det som sker i stunden, med en avsikt att inte döma och värdera sin upplevelse som exempelvis bra, dålig, rätt eller fel. Istället övar man på att bemöta egna tankar, känslor, impulser och kroppssignaler med nyfikenhet, vänlighet och acceptans. Varför har denna 1000-åriga livsfilosofi och förhållningssätt till livet visat vara speciellt välgörande för oss prestationsinriktade och ofta stressade nutidsmänniskor? Jo, för vi springer allt mer genom livet, ständigt på jakt efter något. Förutom att det lätt blir en kamp om tiden leder det också ofta till en upptagenhet av negativa tankar – på vad som skett eller oro för vad som ska ske. Ibland så mycket att vi lever större delen av vårt liv på autopilot, frånvarande. Genom att öva sig i mindfulness kan vi utveckla förmågan att bli mer medvetna om vad som händer i våra liv under tiden det utspelar sig, snarare än i våra idéer och tankar om, fantasier eller rädslor. Det är m a o ett nyfiket och vänligt utforskande i stunden hur man bättre kan ta hand om sig själv och leva det liv man vill leva samt kunna fatta klokare och mer insiktsfulla vardagsbeslut. Mer än fyrtio års omfattande forskning visar att mindfulness är verkningsfullt för att lära sig hantera exempelvis stress, nedstämdhet och ångest, kronisk smärta och ätproblematik.

Mindfulness är också som kondition. Medvetenheten utvecklas över tid och man behöver kontinuerligt träna sin uppmärksamhet, fokus och medkänsla gentemot sig själv och andra. Detta såväl formellt via mindfulnessövningar som i livets olika vardagssituationer. Det ger helt enkelt möjlighet leva ett liv i större balans.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en utveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT) och har bla visat goda resultat för smärta, stress, depression, ångest, ätstörningar, övervikt m.m. ACT syftar till att hjälpa människor hitta ett mer hjälpsamt förhållningssätt till oro, ångest, grubblande tankar och starkt negativa känslor för att kunna skapa ett rikare och värdefullt liv. Inom ACT arbetar man med acceptans och mindfulness-processer för att inte behöva reagera impulsivt på det vi känner och tänker utan istället kunna agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra och viktigt för oss. Detta i syfte att inte fastna i negativa cirklar. Sammanfattningsvis kan man säga att det handlar om två saker; 1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet, och 2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet. Målet är därmed inte bara minskning av problem utan att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv.

Lifespan integration

Lifespan Integration (LI) är en metod som möjliggör snabb läkning för människor som upplevt någon form av traumatiserande händelse, eller genomlevt smärtsamma perioder i livet. Metoden fungerar bra för att bearbeta t.ex. övergrepp eller bristande omsorg under uppväxttiden. Lifespan Integration bygger på människans inneboende förmåga att läka sig själv. Det är en mycket mild metod som verkar på en djup neurologisk nivå för att förändra gamla invanda beteendemönster och försvarsmekanismer. Lifespan integration bygger på den senaste forskningen om neural plasticitet och hjärnans förmåga att integrera och läka.

LI terapi hjälper till att binda samman obehagliga känslor och dysfunktionella mönster med de minnen ur det förflutna från vilka dessa känslor och strategier härrör. Metoden når in till en djupare nivå än vad som vanligtvis är möjligt med enbart samtal. Lifespan integration fungerar även med människor som har svårt att komma ihåg sitt förflutna. Under terapin kan den klient som från början har minnesluckor, få ihop bitarna av sitt liv till en sammanhängande helhet. Lifespan Integration har visat sig ge bra och snabba resultat med bland annat ångest, anknytningsproblematik, sexuella övergrepp, posttraumatisk stress (PTSD) och dissociativa störningar (DID).

AEDP-Accelerated experiential dynamimic psychotherapy

AEDP är en terapiform som har sina rötter i den psykodynamiska skolan. Terapiformen hämtar inspiration även från anknytningsteori, neurobiologi samt affektteori. Utgångspunkten i AEDP är att vi föds med självläkande krafter inom oss vilka aktiveras i ett mänskligt, genuint möte med en varm, empatisk och lyhörd terapeut. Anknytningstrauma och psykisk ohälsa handlar oftast om att man blir lämnad ensam med outhärdliga känslor och upplevelser. Att ha haft denna erfarenhet av att vara ensam med något som är omöjligt att bära, gör oss rädda för starka känslor och då undviker vi dem till varje pris. I ett tryggt utrymme med en autentisk, medkänslig och engagerad terapeut kan försvaren kring dessa en gång outhärdliga känslor/upplevelser läggas åt sidan, och de ursprungliga smärtsamma känslorna/upplevelserna medvetandegöras, bearbetas och härbärgeras. Detta underlättar en känsla av fullständighet, igenkänning och blommandet av ens sanna själv – det genuina självet, till skillnad från självet som man har utvecklat och fastnat i för att överleva.